طراح محصول

بیمیتو
تهران

طراح محصول

شرح شغل

- تسلط روی نرم افزار XD 

- کار با نرم افزار Balsamiq

- تسلط روی فتوشاپ و ایلاستریتور

نیازمندی ها

- تسلط روی نرم افزار XD 

- کار با نرم افزار Balsamiq

- تسلط روی فتوشاپ و ایلاستریتور

حقوق و مزایا

- تسلط روی نرم افزار XD 

- کار با نرم افزار Balsamiq

- تسلط روی فتوشاپ و ایلاستریتور