Scrum Master

Job description

      •  -  تهیه گزارش از روند پیشرفت پروژه‌ها و عملکرد تیم‌های اجرایی
      •  - پیگیری به نتیجه رسیدن بک لاگ‌ها، تسک‌ها و پروژه‌ها با کیفیت مطلوب
      •  -  شناسایی و رفع موانع تیم توسعه, کمک به تقویت روحيه مشاركت تیمی 
      •  - آموزش تیم و سازمان در راستای تفکر و ارزش های چابکی
      •  - به روز بودن و به روز رسانی دانش اسکرام  در خود و تیم توسعه
      •  - مستندسازی با فرمت های استاندارد و درخواستی جهت در دسترس قرار دادن به تیم های ذیربط
      •  - بررسی تحلیل ها و User Story ارائه شده از جانب تحلیل گر و شناسایی ریسک‌های مرتبط

     - ساماندهی و تسهیل جلسات اسکرام (Daily, Retrospective, Review, ... ) و نظارت بر کارایی تیم

  Job requirments

  - تسلط بر مفاهیم توسعه نرم افزار براساس متدولوژی Agile و Scrum و اصول و ارزش‌های چابکی
  - تسلط بر نرم افزارهای مدیریت پروژه تولید نرم افزار JIRA
  -  تسلط کامل بر مفاهیم و وظایف نقش Scrum Master در تیم توسعه 
  -  آگاهی از مفاهیم تولید نرم افزار از جمله معماری های مرسوم

  Apply for this job