مدیر پروژه

بیمیتو
تهران

مدیر پروژه

شرح شغل


نیازمندی ها


حقوق و مزایا